Vásárlási szerződés

Vásárlási szerződés

 (A www.nookforkids.com áruházában (nookforkids.com) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

  1. Általános rendelkezések

A www.nookforkids.com áruház (a továbbiakban: nookforkids.com) a Fuksi Kft. (1108 Bp., Újhegyi u. 6. sz.; adószám: 12189263-2-42) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a nookforkids.com által forgalmazott bútor, játék, kiegészítő áru termékeket kínálja eladásra. A web áruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a nookforkids.com és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést a nookforkids.com írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy hónapig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit. A nookforkids.com kijelenti, hogy mind a web áruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

  1. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Fuksi Kft. (1108 Bp., Újhegyi u. 6. sz.; adószám: 12189263-2-42), mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Fuksi Kft. csak a nookforkids.com oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a nookforkids.com ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A nookforkids.com a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

  1. Árak és termékinformáció

A nookforkids.com oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A web áruházban a termékek adatlapján feltüntetésre kerülnek a termékkel kapcsolatos tudnivalók, biztonsági és fogyasztást segítő információk, amelyek az előzetes tájékozódást segítik. A megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. A megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni. megrendelő az eltérő tulajdonságú terméket nem köteles átvenni. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

  1. A nookforkids.com felelősségvállalása

A webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház vásárlási információk menüpontjában olvashatók. A nookforkids.com vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. A nookforkids.com elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a SZEK.org etikai kódexét, amely elérhető a www.SZEK.org oldalon: (http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf)

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

  1. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a nookforkids.com számára.

  1. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A nookforkids.com rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

  1. Vásárlástól való elállás

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a.a terméknek,

b.több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c.több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d.ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Fuksi Kft. részére az Elállási Időszak alatt.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt elküldi a Fuksi Kft-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Fuksi Kft. a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Fuksi Kft. részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék a Fuksi Kft. címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Fuksi Kft-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Fuksi Kft. visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Fuksi Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Fuksi Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Fuksi Kft. a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Fuksi Kft., kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

7.2 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

-olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Fuksi Kft. elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai, romlandó termékek)

-lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

-olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Fuksi Kft. által nem befolyásolható ingadozásától függ.

 

A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

A vételár és a szállítási költség visszatérítésének lehetséges módjait a szolgáltató minden esetben egyezteti a vásárlóval.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és kérjük a visszaküldés okát is! Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. Kérjük, ebben ez esetben használja az áruhoz mellékelt visszaküldési matricát, amennyiben esetleg nem rendelkezik matricával, a következő címre küldje vissza a csomagot:

Fuksi Kft.

1108 Bp., Újhegyi u. 6.
Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldéskor az Ön és a Fuksi Kft. segítségére lehetnek, a szállítólevéllel együtt, a küldemény mellett találja.

 

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Fuksi Kft. ügyfélszolgálatához.

Email: info@nookforkids.com

Tel.: 06-70-935-4826

(normál díjszabással hívható)

 

  1. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatti webes felületen, vagy az info@nookforkids.com e-mail címen, illetve postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2017. május 01.